Certyfikacja firmy – norma OHSAS 18001

OHSAS – Occupational Health & Safety Assesment Specification oznacza specyfikację wymagań dla oceny stanu bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy.

System OHSAS coraz częściej wprowadzany jest w przedsiębiorstwach ze względu na szereg korzyści wynikających z jego posiadania. Są to między innymi: poprawa warunków pracy pracowników, zmniejszenie ilości wypadków przy pracy oraz z tym związana redukcja kosztów przestojów, zwiększenie zaufania w oczach klientów, a także kontrahentów, większa motywacja pracowników do wykonywania powierzonych zadań, mniejsze koszty firmy ponoszone z tytułu późniejszej realizacji zamówień.

System OHSAS 18001 może zostać wdrożony przez każdą mniejszą lub większą firmę, niezależnie od branży, w jakiej działa.

Wdrożenie systemu OHSAS 18001

Firmy specjalizujące się we wdrażania tego systemu, zajmują się takimi pracami jak:

  1. Przeprowadzenie audytu wstępnego, w celu weryfikacji sektora w jakim działa firma, a także dokonanie wyceny za wdrożenie OHSAS 18001
  2. Opracowanie specjalistycznej dokumentacji
  3. Opracowanie schematu zarządzania ryzykiem utraty zdrowia przez pracowników
  4. Szkolenia dla pracowników, kierownictwa
  5. Wdrożenie przygotowanych procedur oraz dokumentacji
  6. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego
  7. Wprowadzenie działań korygujących, na podstawie danych zebranych w czasie audytu wewnętrznego

Ostatnim etapem jest audyt certyfikujący, przeprowadzany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Pozytywnie przeprowadzony kończy się uzyskaniem przez firmę certyfikatu.

Każdego roku firma poddawana jest audytom kontrolnym, których celem jest sprawdzenie zasad działania przedsiębiorstwa – czy nadal pokrywają się one z zasadami OHSAS 18001.

OHSAS 18001 a PN 18001

Obok OHSAS 18001 dostępna jest również norma polska PN-N-18001. W porównaniu do normy OHSAS ma ona rozbudowane wymagania odnoszące się do nadzoru nad podwykonawcami. Ponadto jest bardziej ukierunkowana na specyfikę uregulowań prawnych, silnie odwołując się do polskiego prawa dotyczącego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy (zasad BHP).

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!